ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.65 เป็นต้นไป เรียนออนไซด์

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “ออนไซด์” (เรียนตามปกติที่โรงเรียน)

Read More

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน ๔๐ คน ประเภทนักเรียนทั่วไป จานวน ๔๐ คน รับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนั หยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สอบ/คัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม…

Read More

ปรับรูปแบบการเรียน 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 65

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565

Read More

ปรับรูปแบบการเรียน 26-28 ม.ค.65

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ให้นักเรียนติดตามประกาศจากทางเพจโรงเรียนอีกครั้งนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนสังเกตอาการของตนเอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

Read More

ประกาศปรับรูปแบบการเรียน 4-7 ม.ค. 65

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมvเรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. วันที่ 4-7 มกราคม 2565 นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน2. ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียน (ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19)3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับ ดูแลนักเรียนให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยรูปแบบต่าง ๆ หากมีปัญหาในการเรียนให้แจ้งครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา

Read More

การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-site)

ตามที่โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมได้ผ่านการประเมินจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดสุรินทร์ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้สามารถเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) รวมทั้งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม กำหนดเปิดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้กำหดนมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

Read More

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เป็นไปตามระเบียกระทรวง ศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม รวมทั้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอประกาศ กาหนดการเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ดังนี้ ๑. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครูและบุคลากร เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม (On site) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๒. นักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก ทางโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ประกาศ ณ…

Read More