รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1032650784

รหัส Smis 8 หลัก :  32022009

รหัส Obec 6 หลัก : 650784

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ทุ่งกุลาพิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  thungkulapittayakhom

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 บ้านตานบ  ตำบลทุ่งกุลา  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รหัสไปรษณีย์ : 32120

โทรศัพท์ :  044-727910                 

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   2539

อีเมล์ :  thungkula@tkl.ac.th

เว็บไซต์ :  www.tkl.ac.th               

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ทุ่งกุลา

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:  70 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  15 กม.

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

เนื้อที่ :  50  ไร่

เขตพื้นที่บริการ : หมู่ที่ 4 บ้านตานบ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6 บ้านโนนระเวียง และหมู่ที่ 7 บ้านตาเสือ