ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งระยะเวลาดำรงตำแหน่งรูปภาพ
นายประวัติ แก่นแก้วผู้ดูแลสาขา
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2535-2537
2537-2540
2540-2543
2543-2546
นายบุญชวน วงศชาอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน2546-2546
นายณัฎฐพล สินสุขผู้อำนวยการโรงเรียน2546-2547
นายวิชิตชัย แข่งขันรองผู้อำนวยการ รักษาการการ2547-2547
นายณรงค์ พรมตวงผู้อำนวยการโรงเรียน2547-2551
นายสมัย ปานทองผู้อำนวยการโรงเรียน2551-2555
นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียน2555-2559
นายชำนาญ เกตุโสระผู้อำนวยการโรงเรียน2559-2563
นายธีรัตม์ ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียน2563-2564
นายธงชัย สวัสดีผู้อำนวยการโรงเรียน2564-2566
นายคำพูน วันนาผู้อำนวยการโรงเรียน2566-ปัจจุบัน