ทุ่งกุลาพิทยาคม

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาประจำตำบลทุ่งกุลาขึ้นตรงต่อโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ตั้งอยู่ในบริเวณป่าไม้ยูคาลิปตัสระหว่างบ้านโนนระเวียงและบ้านตานบ โรงเรียนสาขาตำบลทุ่งกุลาตั้งอยู่ในขณะที่นายชัยศรี  เจริญรัตน์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่าตูม นายเลื่อน  นิตยวัน ดำรงตำแหน่งเป็นศึกษาธิการอำเภอท่าตูม และนายสุพิทย์  จรัณยานนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทุ่งกุลาพิทยาคม สาขาตำบลทุ่งกุลา  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2535ระยะแรกใช้อาคารชั่วคราวเป็นอาคารเรียน  โดยความอนุเคราะห์ของ สภาตำบลทุ่งกุลา สร้างบนเนื้อที่  50 ไร่ โดยมอบหมายให้  นายประวัติ  แก่นแก้ว  ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนและการบริหาร  โรงเรียนสาขาตำบลทุ่งกุลาเกิดขึ้นจากการดำเนินงานขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยการนำของสภาตำบลโดยการนำของกำนันเมา เมชบุตร และได้ประชุมสภาตำบล เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2534 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตานบ

 โดยมีมติว่าสภาตำบลทุ่งกุลายกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน จำนวน  50 ไร่ สภาตำบลทุ่งกุลาร่วมกับชาวบ้านตำบลทุ่งกุลา จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน 2 ห้องน้ำ คิดเป็นเงิน  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  • วันที่  26 กุมภาพันธ์  2535  กรมสามัญศึกษาอนุมัติเปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา
  •  วันที่  11  พฤษภาคม  2535  เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
  • ปี 2535 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทยจำนวน  1,500,000  บาท  โดย ฯพณฯ พิศาล  มูลศาสตร์สาทร เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30  จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2536
  • วันที่  22 มีนาคม 2537 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลทุ่งกุลาสร้างถังเก็บน้ำแบบ  ฝ.33
  • วันที่  18 มิถุนายน 2537 ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานมูลนิธิ รักเมืองไทย ทำพิธีเปิดอาคารเรียนรักเมืองไทย
  • วันที่  18 สิงหาคม  2538 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลสร้างถังเก็บน้ำ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง
  • โรงเรียนสาขาทุ่งกุลา ได้รับการประกาศจัดตั้งจากระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539
  • โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เปิดทำการสอนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีการศึกษา 2542