ผู้อำนวยการ

ผอ.คำพูน
นายคำพูน วันนา

รองผู้อำนวยการ

รอง.เชิดพงศ์
นายเชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา

หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชุติกาญจน์ ฉัตรเกาะ

หน.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพิทักษ์ เสาทอง

หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี

หน.กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี