ผู้อำนวยการ

นายธงชัย สวัสดี

หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชุติกาญจน์ ฉัตรเกาะ

หน.กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพิทักษ์ เสาทอง

หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี

หน.กลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี