บทบาทของโรงเรียน

 • จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
 • จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
 • พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน
 • ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
 • กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
 • ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
 • จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างสัมพันธ์

บทบาทของฝ่ายบริหาร

 • จัดรูปแบบการศึกษา
 • จัดกระบวนการศึกษา
 • บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน
 • เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
 • จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
 • พัฒนาบุคลาการ นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ
 •  จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม
 • เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา
 • ดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • อำนาจหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
 • อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
 •  กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และศึกษาธิการจังหวัดกำหนด
 • เสนอความคิดต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเสนอศึกษาธิการจังหวัด
 • ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย