โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการธงชัย สวัสดี เนื่องในโอกาสได้รับ

คำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม

"ยินดีต้อนรับ"

ผู้อำนวยการคำพูน วันนา และ รองผู้อำนวยการ เชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา

สู่รั้ว เขียว-เหลือง

Thungkulapittayakom School

เรียนดี กีฬาเด่น เป็นระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหา ได้พัฒนาเว็ปไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ และ แนวปฎิบัติการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ Digital ID เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565   ดูเพิ่มเติม 

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ 2565

กลุ่มบริการวิชาการ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยกำหนดการแนะแนวไว้ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 65 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปอหมัน โรงเรียนบ้านตานบ และโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วันที่ 22  กุมภาพันธ์  65 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาฮะ และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ซึ่งทีมงานแนะแนว ประกอบด้วย คุณครูพิทักษ์ เสาทอง คุณครูสำเริง หาญเสมอ คุณครูรังสินี สีพิมพ์ขัด คุณครูนันท์นภัส จำปาทอง...

Read More

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยได้นำนักเรียนเวียนเทียน ถวายสังฆทาน และบำเพ็ญประโยชน์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

Read More

นิเทศติดตามนักศึกษาทดลองสอน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ขอขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กรุณาได้ออกนิเทศติดตามนักศึกษาทดลองสอน

Read More

สื่อสารสัมพันธ์

สารสนเทศ สพม./สพฐ.

ห้องเรียนออนไลน์ (ห้องหลัก)

ห้องเรียนออนไลน์ (แยกตามครูผู้สอน)

ภาษาไทย๒ ท๒๑๑๐๒ ชั้น ม.๑

รหัสของชั้นเรียน yi4djyj / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE1ODAzOTA2?cjc=yi4djyj

ภาษาไทย๔ ท๒๒๑๐๒ ชั้น ม.๒

รหัสของชั้นเรียน xgckxbc / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MjM3?cjc=xgckxbc

ภาษาไทย๖ ท๒๓๑๐๒ ชั้น ม.๓

รหัสของชั้นเรียน x7ielvj / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MzA1?cjc=x7ielvj

ภาษาไทย๒ ท๓๑๑๐๒ ชั้น ม.๔

รหัสของชั้นเรียน kmlrsec / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MzM1?cjc=kmlrsec

ภาษาไทย๔ ท๓๒๑๐๒ ชั้น ม.๕

รหัสของชั้นเรียน weka3in / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE4Mjg5NTI5?cjc=weka3in

ภาษาไทย๖ ท๓๓๑๐๒ ชั้น ม.๖

รหัสของชั้นเรียน npgjil2 / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE4Mjg5NTUx?cjc=npgjil2

ปฏิทินงานโรงเรียน