Thungkulapittayakom School

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม นายคำพูน วันนา ร่วมงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมนำข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ของโรงเรียนฝากท่านเลขา คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (กพฐ.) ท่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา

นายคำพูน วันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม พร้อมด้วย นายเชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา รองผู้อำนวยการ และ ว่าที่ร้อยตรีกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ครู ร่วมงาน “หนึ่งตำบล หนึ่งทุ่งปอเทือง” ที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา โดยมีท่านรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูมเป็นประธานในงาน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
ในโรงเรียน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหา ได้พัฒนาเว็ปไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ และ แนวปฎิบัติการลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ Digital ID เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

ผลงานของเรา

สื่อสารสัมพันธ์

สารสนเทศ สพม./สพฐ.

ห้องเรียนออนไลน์ (ห้องหลัก)

ห้องเรียนออนไลน์ (แยกตามครูผู้สอน)

ภาษาไทย๒ ท๒๑๑๐๒ ชั้น ม.๑

รหัสของชั้นเรียน yi4djyj / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE1ODAzOTA2?cjc=yi4djyj

ภาษาไทย๔ ท๒๒๑๐๒ ชั้น ม.๒

รหัสของชั้นเรียน xgckxbc / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MjM3?cjc=xgckxbc

ภาษาไทย๖ ท๒๓๑๐๒ ชั้น ม.๓

รหัสของชั้นเรียน x7ielvj / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MzA1?cjc=x7ielvj

ภาษาไทย๒ ท๓๑๑๐๒ ชั้น ม.๔

รหัสของชั้นเรียน kmlrsec / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE3NTA2MzM1?cjc=kmlrsec

ภาษาไทย๔ ท๓๒๑๐๒ ชั้น ม.๕

รหัสของชั้นเรียน weka3in / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE4Mjg5NTI5?cjc=weka3in

ภาษาไทย๖ ท๓๓๑๐๒ ชั้น ม.๖

รหัสของชั้นเรียน npgjil2 / https://classroom.google.com/c/NDE5NzE4Mjg5NTUx?cjc=npgjil2