จำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
11
10
21
มัธยมศึกษาปีที่ 2
19
15
34
มัธยมศึกษาปีที่ 3
14
7
21
มัธยมศึกษาปีที่ 4
16
9
25
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
3
8
มัธยมศึกษาปีที่ 6
5
8
13
รวมทั้งสิ้น
70
52
122

จำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2565

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
17
18
35
มัธยมศึกษาปีที่ 2
16
10
26
มัธยมศึกษาปีที่ 3
13
12
25
มัธยมศึกษาปีที่ 4
10
4
14
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
9
13
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
4
10
รวมทั้งสิ้น
66
57
123

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จำนวนนักเรียน ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564

ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
17
10
27
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12
12
24
มัธยมศึกษาปีที่ 3
12
7
19
มัธยมศึกษาปีที่ 4
9
10
19
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
5
10
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2
3
5
รวมทั้งสิ้น
57
47
104