คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ประธานคณะกรรมการ

นายเมต เมชบุตร

กรรมการ

นางตุ๋น แก้วฉวี

กรรมการ

นางปราณี จำลอง

กรรมการ

นายสำราญ สุขสนิท

กรรมการ

นางมยุรา อังสนุ

กรรมการ

นายสอน ทองนรินทร์

กรรมการ

พระฐิติพงศ์ ฐิติวังโส

กรรมการ

นางอรุณีย์ มนต์ดี

กรรมการและเลขานุการ

นายธงชัย สวัสดี