ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ให้นักเรียนติดตามประกาศจากทางเพจโรงเรียนอีกครั้งนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนสังเกตอาการของตนเอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment