ปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565   ดูเพิ่มเติม 

Read More

แนะแนวการศึกษาต่อ 2565

กลุ่มบริการวิชาการ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนในเขตบริการของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยกำหนดการแนะแนวไว้ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 65 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปอหมัน โรงเรียนบ้านตานบ และโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม วันที่ 22  กุมภาพันธ์  65 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาฮะ และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง ซึ่งทีมงานแนะแนว ประกอบด้วย คุณครูพิทักษ์ เสาทอง คุณครูสำเริง หาญเสมอ คุณครูรังสินี สีพิมพ์ขัด คุณครูนันท์นภัส จำปาทอง โดยได้แนะแนวน้อง ๆ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ข้อดีที่มาเรียนที่ทุ่งกุลาพิทยาคม ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

Read More

กิจกรรมวันมาฆบูชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยได้นำนักเรียนเวียนเทียน ถวายสังฆทาน และบำเพ็ญประโยชน์ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

Read More

ประชุมออนไลน์โครงการพาน้องกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร ครู ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebeX โครงการพาน้องกลับบ้าน กับ สมพ.สุรินทร์

Read More

นิเทศติดตามนักศึกษาทดลองสอน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ขอขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กรุณาได้ออกนิเทศติดตามนักศึกษาทดลองสอน

Read More

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.65 เป็นต้นไป เรียนออนไซด์

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “ออนไซด์” (เรียนตามปกติที่โรงเรียน)

Read More

ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน ๔๐ คน ประเภทนักเรียนทั่วไป จานวน ๔๐ คน รับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนั หยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สอบ/คัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม…

Read More

ปรับรูปแบบการเรียน 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 65

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565

Read More

ปรับรูปแบบการเรียน 26-28 ม.ค.65

ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ให้นักเรียนติดตามประกาศจากทางเพจโรงเรียนอีกครั้งนะคะ ขอให้นักเรียนทุกคนสังเกตอาการของตนเอง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

Read More