โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช” 25 มกราคม 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา

Read More

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ประจำวันศุกร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 โดยสัปดาห์นี้โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมได้รับความเมตตาจาก พระมหาสถิต จนฺทโชโต วัดสระบัวแดง มาให้ความรู้และอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

Read More

นิเทศการสอน ครั้งที่ 1

กลุ่มบริหารวิชาการ ได้กำหนดนิเทศการสอน ของครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย นายธงชัย สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางอรุณีย์ มนต์ดี รองผู้อำนวยการ นายพิทักษ์ เสาทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และนายสำเริง หาญเสม หัวหน้างานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำคุณครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบถามปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการของครูในการพัฒนาคุณภาพการสอน โดยใช้กระบวนการ PLC แบบ กัลยาณมิตร

Read More

ประกาศปรับรูปแบบการเรียน 4-7 ม.ค. 65

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมvเรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1. วันที่ 4-7 มกราคม 2565 นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์ ตามตารางเรียน2. ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียน (ปฎิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19)3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง กำกับ ดูแลนักเรียนให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านด้วยรูปแบบต่าง ๆ หากมีปัญหาในการเรียนให้แจ้งครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา

Read More

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

กลุ่มลูกเสือโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมพักแรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน 2 คืน ได้ฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักการวางแผนการทำงาน การอยู่ร่วมกัน >> กิจกรรมเดินทางไกล และประกอบอาหาร https://photos.app.goo.gl/DvTvJ3d6KRnFDtTt8 >> กิจกรรมฐานผจญภัยกลางคืน https://photos.app.goo.gl/dAWgqPZo7fHXLrxS7 >> กิจกรรมสร้างบุกเบิก https://photos.app.goo.gl/t6LrhHYAfR58cLgY9 >> กิจกรรมพิธีปิดค่าย https://photos.app.goo.gl/QLKbokpgUerieMV58

Read More

Merry Christmas 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้กำหนดจัดกิจกรรม วันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่ (Merry Christmas and Happy new year 2022) มีการแลกเปลี่ยนของขวัญ และการแสดงจากคณะครู นักเรียนแต่ละระดับชั้น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก https://photos.app.goo.gl/Ro2MEJSzDd8M64KW7

Read More

กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี คือ สีเขียว และสีเหลือง แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น กรีฑา วอลเลย์บอบ ตะกร้อ เปตอง และฟุตบอล พิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านปลัด อบต.ทุ่งกุลา เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้บริหารโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 5 ผู้บริหารโรงเรียนในเขตบริการ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมลิกก์ 1ลิงก์ 2ลิกก์ 3

Read More

ม.ราชภัฎสุรินทร์ออกเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ออกเยี่ยมโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เพื่อดูความความในการจัดกิจกรรม ตามโครงการโรงเรียนนวัตกรรม โดยได้ดูความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม มีนักเรียนและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้อยกว่าชีวิต กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในจังหวัดสุรินทร์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้แก้เด็กๆ  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ลิงก์ 1 https://photos.app.goo.gl/N7z1p4c6xy6Haf9CA ลิงก์ 2 https://photos.app.goo.gl/31Wm57ayToqdoDg56 ลิงก์ 3 https://photos.app.goo.gl/awF2vK66xNjYcRPb7

Read More