ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ 0, ร. มส ภาพกิจกรรม 26 พฤษภาคม 256527 พฤษภาคม 2565

Read More

กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี คือ สีเขียว และสีเหลือง แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น กรีฑา วอลเลย์บอบ ตะกร้อ เปตอง และฟุตบอล พิธีเปิดได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านปลัด อบต.ทุ่งกุลา เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้บริหารโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 5 ผู้บริหารโรงเรียนในเขตบริการ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมลิกก์ 1ลิงก์ 2ลิกก์ 3

Read More