ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ 0, ร. มส ภาพกิจกรรม 26 พฤษภาคม 256527 พฤษภาคม 2565

Read More