ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  • ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน ๔๐ คน

  • ประเภทนักเรียนทั่วไป จานวน ๔๐ คน

  • รับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนั หยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

  • สอบ/คัดเลือก วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

  • ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

  • มอบตัว วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  • ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่มี ศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน จานวน ๔๐ คน

  • ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอนื่ และโรงเรียนเดิม จานวน ๔๐ คน

  • รับสมัคร วันที่ ๙ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

  • สอบคัดเลือก วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน

  • ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่ง กุลาพิทยาคม

  • มอบตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

Leave a Comment