ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  2565

โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ 0, ร. มส

ภาพกิจกรรม

26 พฤษภาคม 2565
27 พฤษภาคม 2565

Leave a Comment