วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ขอขอบคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่กรุณาได้ออกนิเทศติดตามนักศึกษาทดลองสอน

Leave a Comment