ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคำพูน วันนา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

ว่าที่ร.ต.กฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายพิทักษ์ เสาทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางชุติกาญจน์ ฉัตรเกาะ

งานวัดผล

นางหยาดพิรุณ สระแก้ว

งานพัสดุ

นางสาวณัฐสิร์ชา ดีล้อม

งานประกันภายใน

นางสาวจิราพรรณ บาลพูน

งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด

งานอาคารสถานที่

นายยุวสันต์ อุ่นเรือน

งานบุคคล

นายฐิติพงศ์ เอื้อสามาลย์

งานแนะแนว

นางสาวนันท์นภัส จำปาทอง

นักการฯ

นายบุญเลิศ เมชบุตร

งานหลักสูตร

นายบรรพต นนธิจันทร์