Get Adobe Flash player

slide2 2

ch2

chumnan5

หน่วยงานภายใน

monney

vicharkan

salaryweb

im

coms

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

myoffice

dlit

dmc

bobec

emis

sgs0

smss

e budget

qams

สถิติผู้เยี่ยมชม

0086268
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
143
133
441
614
1087
2771
86268

Forecast Today
144

13.82%
19.78%
1.90%
4.53%
0.02%
59.96%
Online (15 minutes ago):8

IP ของคุณ:34.204.194.190

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

รบนกเรยน renamed  ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

          เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน ตลอดจนความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม และคณะกรรมการรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม จึงกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑. การกำหนดเขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม คือ เขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตพื้นที่บริการ โดยมีชื่อนักเรียนอยู่ในทะเบียนบ้านและเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ

๒. ประเภทการรับนักเรียน

   ๒.๒ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๔๐ คน

   ๒.๓ ประเภทนักเรียนทั่วไป จำนวน ๔๐ คน

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   ๓.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

          ๓.๒.๑สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไม่จำกัดอายุ เป็นโสด

๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๓.๒.๓ นักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๓.๒.๔มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายบุคคล

   ๓.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป

๓.๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่๖ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ ไม่จำกัดอายุ เป็นโสด

๓.๒.๒ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๓.๒.๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล

          ๔. วิธีการคัดเลือก

   ๔.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และประเภทนักเรียนทั่วไป คัดเลือกโดย

(๑) สอบคัดเลือก ๕ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน

(๒) น้ำหนักคะแนนของแต่ละวิชาเท่ากัน และกำหนดสัดส่วน ดังนี้

   - คะแนนสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ร้อยละ ๘๐

   - และคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ ๒๐

          ๕. หลักฐานการสมัคร

   ๕.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน ๒ รูป

- ปพ. ๑ : ป ที่จบหลักสูตร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล

   ๕.๒ ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน ๒ รูป

- ปพ. ๑ : ป ที่จบหลักสูตร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รายบุคคล

          ๖. กำหนดการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

   ๖.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและประเภทนักเรียนทั่วไป

- รับสมัคร วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑. ประเภทการรับนักเรียน

   ๑.๑ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน จำนวน ๔๐ คน

   ๑.๒ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม จำนวน ๔๐ คน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   ๒.๑ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน

- เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคมที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

   ๒.๒ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดอายุ เป็นโสด

- มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล

๓. วิธีการคัดเลือก

   ๓.๑ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน คัดเลือกโดย

(๑) จากคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๒) เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของนักเรียนที่สมัคร จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับ

             ๓.๒ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

                   (๑) จากคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ๕ ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

(๒) เรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของนักเรียนที่สมัคร จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับ

๕. หลักฐานการสมัคร

   ๕.๑ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียน

          - ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน ๒ รูป

- ปพ. ๑ : บ ที่จบหลักสูตร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล นักเรียน ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๑ ฉบับพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล

   ๕.๒ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

- ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

- รูปถ่ายนักเรียนปัจจุบัน ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๑.๕ นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน ๒ รูป

- ปพ. ๑: บ ที่จบหลักสูตร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับถ่ายเอกสารพร้อมนักเรียนเป็นผู้รับรองสำเนา

- แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายบุคคล

          ๖. กำหนดการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

   - รับสมัคร วันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

   - ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

   - ประชุมผู้ปกครองและมอบตัว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 click icon


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 [ผอ.ชำนาญ เกตุโสระ โทร.0989822863]